9 Σεπτεμβρίου 2012

Να μην πατήσει κανείς στις εφορίες για το χαράτσι της ΔΕΗ


  • Έτσι, προσπαθεί το υπουργείο να παγιδεύσει τον πολίτη: Με την αίτηση, ο φορολογούμενος αφ’ ενός αποδέχεται ότι χρωστάει το χαράτσι, υποχρεώνεται να πληρώσει την τρέχουσα και τις προηγούμενες δόσεις (και αν δεν μπορεί να εξοφλήσει πλήρως τιμωρείται με 50 Ευρώ), και ταυτόχρονα το υπουργείο συνδέει το λογαριασμό της ΔΕΗ με το ΑΦΜ του υπόχρεου, ώστε να μπορεί να τον κυνηγήσει. Αυτή είναι όμως η πρακτική δυσκολία τους: Οι λογαριασμοί βρίσκονται σε ονόματα συγγενών ή φίλων, που μερικοί ίσως δε βρίσκονται καν στη ζωή, ενοικιαστών, προηγούμενων ιδιοκτητών / ενοικιαστών. Η σύνδεση του λογαριασμού με το ΑΦΜ του πραγματικού ιδιοκτήτη είναι δύσκολη ή και αδύνατη σε πολλές περιπτώσεις, ενώ απαιτεί την ύπαρξη σοβαρής οργάνωσης από τη μεριά του υπουργείου (και της ΔΕΗ), που όλοι γνωρίζουν ότι βρίσκονται υπό διάλυση.
  • Με μια «διευκόλυνση» - παγίδα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ∆13 ΦΜΑΠ 1117493 ΕΞ 23.8.2012 του υπουργείου (δείτε την ολόκληρη εδώ), μπορεί κάποιος να αποκόψει το χαράτσι από το λογαριασμό της ΔΕΗ με αίτησή του:
«Αν ο υπόχρεος επιθυµεί, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο να αποκοπεί το ΕΕΤΗ∆Ε από το λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος,  προσέρχεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., υποβάλει το υπόδειγµα 6, καταβάλει την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες δόσεις του έτους 2012, καταχωρείται ο αριθµός διπλοτύπου στην εφαρµογή και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ∆.Ο.Υ.. 
Αν ο υπόχρεος δηλώνει αδυναµία καταβολής ολοκλήρου του απαιτούµενου ποσού, προκειµένου να αποκοπεί το τέλος από το λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, απαιτείται η καταβολή ποσού τουλάχιστον 50,00€, ώστε να πραγµατοποιηθεί η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.»