31 Μαρτίου 2010

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: 15 εκατ. ευρώ Συμβάσεις η υπό εκκαθάριση αμαρτωλή ΔΕΑΔΑ


 " Επιβεβαιώνονται καθημερινά οι λόγοι για τους οποίους η διοίκηση Πατούλη αρνείται πεισματικά να κλείσει την ΔΕΑΔΑ και να μεταφέρει τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες που πραγματικά απασχολούνται.
Διατηρώντας την ΔΕΑΔΑ διατηρεί και τον Οργανισμό Εργασίας, μέσω του οποίου συνεχίζει να προσλαμβάνει παράνομα προσωπικό, αν και υποτίθεται ότι έχει λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση. Με ποιο προσωπικό ο Οργανισμός Εργασίας θα υλοποιήσει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει; Θα προσλάβει νέους ή τους έχει ήδη προσλάβει;  http://www.amarysia/  Καταγγέλει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στάθης Ραγκούσης .


ΣΥΜΒΑΣΗ             Ποσό σύμβασης       ΦΠΑ            ΣΥΝΟΛΟ
Παιδικοί Σταθμοί     1.600.000,00       336.000,00     1.936.000,00
Καθαριότητα          10.500.000,00    2.205.000,00   12.705.000,00 
Αθλητικά                    400.000,00         84.000,00        484.000,00
ΣΥΝΟΛΑ              12.500.000,00    2.625.000,00   15.125.000,00Προς
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κοιν: 1. Κο Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, 2. Κο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου (ΔΕΑΔΑ) που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2/2/2010 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 3: Έγκριση για τη συνέχιση της σύμβασης με τον «Οργανισμό Εργασίας στον Δήμο Αμαρουσίου» για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν τη λειτουργία και συντήρηση των παιδικών σταθμών Δήμου Αμαρουσίου.

Θέμα 4: Έγκριση για τη συνέχιση της σύμβασης με τον «Οργανισμό Εργασίας στον Δήμο Αμαρουσίου» για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν την καθαριότητα του Δήμου Αμαρουσίου.

Θέμα 5: Έγκριση για τη συνέχιση της σύμβασης με τον «Οργανισμό Εργασίας στον Δήμο Αμαρουσίου» για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν αθλητικά προγράμματα και λειτουργία κολυμβητηρίου και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αμαρουσίου.

Το αντικείμενο των παραπάνω συμβάσεων είναι η εκτέλεση εργασιών με προσωπικό του «Οργανισμού Εργασίας στον Δήμο Αμαρουσίου» και με τα παρακάτω κόστη:


ΣΥΜΒΑΣΗ                                                          Ποσό σύμβασης        ΦΠΑ          ΣΥΝΟΛΟ

Σύμβαση για Παιδικούς Σταθμούς                        1.600.000,00       336.000,00      1.936.000,00

Σύμβαση για Καθαριότητα                                    10.500.000,00   2.205.000,00   12.705.000,00

Σύμβαση για Αθλητικά                                           400.000,00           84.000,00       484.000,00

ΣΥΝΟΛΑ                                                           12.500.000,00     2.625.000,00     15.125.000,00Κύριε Υπουργέ


Επειδή:
1. Ως αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων, αναφέρεται η «εκτέλεση των εργασιών» χωρίς περαιτέρω ανάλυση για το είδος, την ποσότητα κ.λπ. των εργασιών που θα υλοποιηθούν, όπως θα έπρεπε, και ως εκ τούτου, δεν τεκμηριώνεται το ύψος του οικονομικού τιμήματος με το οποίο επιβαρύνεται η ΔΕΑΔΑ κατά συνέπεια ο Δήμος.
2. Οι ανωτέρω συμβάσεις αποτελούν στην πράξη συμβάσεις μίσθωσης προσωπικού, το οποίο προσλαμβάνει και μισθώνει ο «Οργανισμός Εργασίας στον Δήμο Αμαρουσίου» (ΟΕΔΑ), παραβιάζοντας έτσι την νομοθεσία περί προσλήψεων.

3. Ο «Οργανισμός Εργασίας στον Δήμο Αμαρουσίου» (ΟΕΔΑ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και η οποία έχει λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση με απόφαση της γενικής συνέλευσής της, λόγω λήξης του χρόνου λειτουργίας της που προέβλεπε το καταστατικό της και μη δυνατότητας ανανέωσης σύμφωνα με τον ΚΔΚ.

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου, με την 271/2009 απόφασή του, έχει τοποθετήσει εκκαθαριστές με εντολή την εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων της Εταιρείας.

5. Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου έχει κρίνει το προσωπικό που απασχολούσε ο ΟΕΔΑ ως πλεονάζον και έχει μεταφέρει το ως άνω προσωπικό στον Δήμο Αμαρουσίου, σε ΝΠΔΔ του Δήμου Αμαρουσίου και σε Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του Δήμου Αμαρουσίου σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΚΔΚ.
6. Ο εκκαθαριστής του ΟΕΔΑ κ. Γεώργιος Μέμηλας ενεργεί ως εκκαθαριστής με υποχρέωση να εκκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν τις εκκρεμείς υποθέσεις του ΟΕΔΑ και ΟΧΙ ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΕΔΑ, το οποίο ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ μετά τη λύση της εταιρείας, κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν με βάση την εντολή που έχει λάβει να συνάπτει νέες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.
7. Το διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΑΔΑ έλαβε αυτές τις αποφάσεις για ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ συνολικού ύψους 15.125.000,00 € χωρίς να λάβει υπόψη του τα παραπάνω, αν και είναι σε γνώση του, και χωρίς να διεξάγει διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή του αναδόχου των συμβάσεων.

Επειδή κύριε Υπουργέ θεωρώ ότι με τις ανωτέρω ενέργειες παραβιάζεται κάθε έννοια χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, οι οποίες ενέργειες στην παρούσα συγκυρία συνιστούν πρόκληση και αφ΄ετέρου παραβιάζονται συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου,

Παρακαλώ για τη δική σας παρέμβαση.Με εκτίμηση
Στάθης Ραγκούσης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αμαρουσίου