4 Ιανουαρίου 2012

ΘΑ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ


Τέσσερις προϋποθέσεις για επίδομα ανεργίας
Θα χάνουν την ιδιότητα του ανέργου -και τα επιδόματα ανεργίας οι επιδοτούμενοι- αν δεν εμφανίζονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ σε 5 εργάσιμες ημέρες πριν ή μετά τη λήξη ισχύος των δελτίων ανεργίας που ορίζεται στους τρεις μήνες (από 1 μήνα σήμερα). Την απλούστερη (ελλείψει προσωπικού) αλλά αυστηρότερη ως προς τον έλεγχο των προϋποθέσεων διαδικασία (εξέταση φορολογικών δηλώσεων, διακοπή καταβολής επιδόματος αν δεν υπάρξει αυτοπρόσωπη παρουσία εντός προθεσμίας, μη δήλωση ανάληψης εργασίας εντός 8 ημερών) προβλέπει απόφαση του διοικητή του ΟΑΕΔ Ηλ. Κικίλια που τίθεται σε ισχύ, σε εφαρμογή του ν. 3996/11.
Υποχρεώσεις Με βάση την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που θα ισχύσει από τις 30 Ιανουαρίου για την επιδότηση του ανέργου χρειάζονται:

1. Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση κατά την εγγραφή και μετά την αναγνώριση της αξίωσης για επιδότηση από τον ΟΑΕΔ. «Ο άνεργος κατοχυρώνει δικαίωμα είσπραξης των ποσών που αναλογούν στους 2 πρώτους μήνες της επιδότησής του και η αξίωση για την είσπραξη του μηνιαίου ποσού που αντιστοιχεί στον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου παραγράφεται αν δεν εμφανιστεί στην υπηρεσία μέχρι και την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα του αμέσως επόμενου τριμήνου».

2. Η αξίωση για την είσπραξη των ποσών που αντιστοιχούν σε όλους τους μήνες που έπονται του μήνα, κατά τον οποίο ο άνεργος όφειλε να εμφανισθεί και δεν εμφανίσθηκε, παραγράφεται, εφόσον ο άνεργος δεν τηρήσει την υποχρέωση να εμφανισθεί κατά τον τρίτο μήνα επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα.

3. Η υποβολή δικαιολογητικών (όπως εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος ή υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης από τη ΔΟΥ εφόσον δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση, παραστατικού ταυτοπροσωπίας σε ισχύ, άδειας διαμονής ή εργασίας οι υπήκοοι τρίτων χωρών) για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας και όχι μόνο κατά την πρώτη εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 ότι «έλαβε γνώση με την υποχρέωση για ενημέρωση της υπηρεσίας εντός 8 εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης, σε περίπτωση που συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης».

Διακοπή Το δελτίο ανεργίας του επιδοτούμενου ανέργου, μετά τη λήξη της επιδότησης, θα ισχύει για ένα τρίμηνο, ως δελτίο ανεργίας «μη επιδοτούμενου ανέργου», εφόσον ο κάτοχός του εξακολουθεί να είναι άνεργος.

Στη διάρκεια της επιδότησης της ανεργίας, ωστόσο, ο επιδοτούμενος άνεργος υποχρεούται να ενημερώσει τον ΟΑΕΔ εντός 8 εργάσιμων ημερών (και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης) από την ημέρα συνδρομής του λόγου αναστολής ή διακοπής της επιδότησης. Σε περίπτωση που δεν δηλώσει την ανάληψη οποιασδήποτε μορφής απασχόλησης, εξαρτημένης ή μη, σε αυτήν την προθεσμία, θα αντιμετωπίζει κυρώσεις.

Καταβολή Το μηνιαίο επίδομα ανεργίας θα καταβάλλεται ως δεδουλευμένο με πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων.

Το μηνιαίο ποσό που αφορά στο μήνα της υποχρεωτικής εμφάνισης του ανέργου στην υπηρεσία καθώς και οι μήνες που ακολουθούν, πιστώνονται, εφόσον ο άνεργος εκπληρώσει την υποχρέωση για αυτοπρόσωπη εμφάνιση.

Διακοπή πληρωμής του επιδόματος

1.
Αν ο άνεργος δεν εμφανιστεί στην υπηρεσία μία φορά κατά τη διάρκεια του τρίτου μήνα κάθε τριμήνου της επιδότησής του

2. Αν δεν δηλώσει εντός 8 εργάσιμων ημερών ότι ανέλαβε εργασία

4/01/2012
Πηγή: www.imerisia.gr